6 częstych błędów wykonywanych podczas obliczania śladu węglowego firmy

Obliczanie śladu węglowego jest ważnym narzędziem umożliwiającym przedsiębiorstwom ocenę ich wpływu na środowisko i podejmowanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednak podczas procesu kalkulacji i obliczania śladu węglowego można popełnić wiele błędów, które prowadzą do nieprawidłowych wyników. W niniejszym artykule przedstawiliśmy 6, naszym zdaniem, najczęstszych błędów podczas kalkulacji śladu węglowego firmy i jak ich uniknąć.

1. Nieuwzględnianie emisji z uzupełnień czynników chłodniczych w klimatyzatorach

Wiele osób podczas obliczania śladu węglowego Zakresu 1 pomija lub zapomina uwzględnić emisje pochodzące z niekontrolowanych ubytków czynników chłodniczych w układach chłodniczych czy klimatyzacyjnych. Czynniki, takie jak fluorowęglowodory charakteryzują się bardzo wysokim poziomem wskaźnika GWP, dlatego ważne jest, aby uwzględnić ich emisję (poznaj wskaźniki emisyjności czynników chłodniczych). Jest to szczególnie istotne dla firm korzystających z większej liczby klimatyzatorów, łącznie z tymi z pojazdów samochodowych. Aby uniknąć tego błędu, należy zbierać dane dotyczące uzupełniania czynników chłodniczych i uwzględnić je podczas obliczania śladu węglowego.

2. Pomijanie emisji z procesów technologicznych i utrzymania ruchu

Następny częsty błąd to pomijanie emisji z procesów technologicznych i utrzymania ruchu. Firmy często skupiają się na emisjach wynikających z produkcji i zużycia energii, ale zapominają uwzględnić emisje z innych procesów, takich jak procesy chemiczne czy transport wewnętrzny. Ponadto, utrzymanie ruchu w firmie również generuje emisje, takie jak spaliny z maszyn czy pojazdów. Ważne jest, aby zbierać dane dotyczące wszystkich tych procesów i uwzględnić je w obliczeniach śladu węglowego.

3. Błędne przypisywanie jednostek do zużycia

Innym częstym błędem jest błędne przypisywanie jednostek do zużycia. To bardzo proste błędy, które są bardzo trudne do zauważenia. Przed opublikowaniem wyników sprawdź trzy a nawet cztery razy, czy nie pomyliłeś się w przeliczaniu jednostek. Pomylenie się o rząd wielkości  – dobranie wskaźnika odniesionego do kWh, a wpisywanie danych w MWh i na odwrót jest często spotykanym i popełnianym błędem. To właśnie błędne przepisywanie danych jest głównym winowajcą błędnych wyników. Aby wyeliminować ten błąd – dobrym pomysłem jest poproszenie innej osoby niezaangażowanej w proces przygotowania obliczeń aby sprawdziła czy wszystko się zgadza. 

4. Niestosowanie dwóch metod jednocześnie:  „location based method” oraz „market based method” przy wykazywaniu emisji z konsumpcji energii elektrycznej

Kolejny błąd, który jest często popełniany podczas kalkulacji śladu węglowego, to stosowanie wyłącznie jednej z dwóch metod: albo “location based method” albo “market based method” przy wykazywaniu emisji z konsumpcji energii elektrycznej.

Pierwsza metoda “location based” pokazuje nam emisjność wykorzystującą wskaźniki emisyjności oddające średnią dla regionu lub całego kraju. Zależy ona bezpośrednio od lokalizacji w której odbieramy i zużywamy energię z sieci.

Druga metoda “market based” polega na wykorzystaniu wskaźników emisyjności z produkcji energii elektrycznej od jej sprzedawców. Każdy ze sprzedawców energii elektrycznej ma swój indywidualny mix energetyczny, który będzie charakteryzował się różnym poziomem emisyjności. Z reguły (od której są wyjątki), im większy stopień źródeł OZE w swoim portfolio dana firma energetyczna posiada – poziom jej emisyjności będzie mniejszy. Jeżeli chcesz zapoznać się z poziomem emisyjności sprzedawców energii elektrycznej –przeczytaj z nasz ranking śladu węglowego energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku (tutaj).

Bardzo ważne jest aby prawidłowo uwzględnić te wskaźniki w obliczeniach śladu węglowego firmy. Energia elektryczna bardzo często odpowiada za większość emisji Zakresu 1 i 2 organizacji.

5. Brak opisu i uzasadnienia dla wykluczonych lokalizacji (zakładów)

Brak opisu i uzasadnienia dla wykluczonych lokalizacji (zakładów) to inny błąd, który często pojawia się podczas kalkulacji śladu węglowego. Czasami firma może zdecydować się wykluczyć pewne lokalizacje z kalkulacji, na przykład z uwagi na ich niewielki wpływ na środowisko. Jednak ważne jest, aby podać jasne i klarowne uzasadnienie dla wykluczenia i opisać, dlaczego określone lokalizacje zostały pominięte. To pozwoli uniknąć zarzutów o manipulację wynikami i zapewni wiarygodność raportowanych danych.

6. Dobór nieodpowiednich wskaźników emisyjności

Ostatni błąd, o którym warto wspomnieć, to dobór nieodpowiednich wskaźników emisyjności. Zbyt ogólne lub nieprecyzyjne wskaźniki mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników. Ważne jest, aby dobrać odpowiednie wskaźniki emisyjności, które są zgodne z branżą i specyfiką działalności firmy. Na przykład firmy produkujące paliwa będą mogły mieć inne wskaźniki emisyjności niż firmy zajmujące się produkcją odzieży. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić badania i wybrać właściwe wskaźniki emisyjności dla dokładnych obliczeń śladu węglowego.

Podsumowanie

Znając te błędy i unikając ich, firmy będą mogły dokładniej obliczyć i raportować swój ślad węglowy, co jest kluczowe dla promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obliczenia te stanowią pierwszy krok w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Odpowiednie obliczenia mogą prowadzić do wprowadzenia skutecznych działań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego firmy.

Podsumowując, chociaż obliczanie śladu węglowego to wcale nie taki skomplikowany proces, unikanie tych błędów może pomóc firmom lepiej zrozumieć wpływ, jaki mają na środowisko, i podjąć odpowiednie działania w celu jego redukcji. Nawet niewielka zmiana może przyczynić się do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe dla ochrony naszej planety.